JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

JAKOŚĆ

Jakość jest dla Dragados sprawą kluczową, ponieważ w sektorze budowlanym i usługowym stanowi ona czynnik umożliwiający uzyskanie przewagi konkurencyjnej, przy zastosowaniu zaawansowanej technologii.

Dyrekcja do spraw jakości poszczególnych firm odpowiada za wdrażanie swoich własnych systemów zarządzania jakością.

Systemy te poddawane są okresowo weryfikacji w celu sprawdzenia zgodności działań z normą ISO 9001 (65,1% – 60,5% bez VÍAS – produkcji).

ŚRODOWISKO NATURALNE

Dragados łączy swoje cele biznesowe z ochroną środowiska naturalnego oraz odpowiednim zarządzaniem oczekiwaniami zainteresowanych stron w tej materii.

Polityka Dragados dotycząca ochrony środowiska stanowi ramę, w której mieszczą się wszystkie ogólne zobowiązania w tej dziedzinie.  Są one na tyle elastyczne, by pomieścić elementy polityki i planowania wypracowane przez firmy na polu ich działalności. Dodatkowo zobowiązania te spełniają normę ISO 14001:

• zobowiązanie do przestrzegania przepisów prawa,

• zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,

• zobowiązanie do ciągłego doskonalenia,

• zobowiązanie do przejrzystości, przekazywania informacji, szkolenia pracowników, dostawców, klientów oraz innych zainteresowanych stron.

Przeprowadzane są niezależne kontrole systemów zarządzania ochroną środowiska w celu sprawdzenia ich zgodności z normą ISO 14001 (65,1% – 60,5% bez VÍAS – produkcji).
 

 

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy są jednym ze strategicznych filarów Dragados. Firma zobowiązała się do osiągnięcia najwyższych standardów w tej dziedzinie oraz dąży do tego, by stać się liderem w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale również dostawców, wykonawców i partnerów biznesowych.

Największym wyzwaniem jest opracowanie oraz wdrożenie we wszystkie sfery działania takiego modelu przeciwdziałania niebezpieczeństwom, który odpowiadałby oczekiwaniom. Spółka uznaje za konieczne wzmocnienie swojego zaangażowania na rzecz kultury prewencji oraz integrację i optymalizację zasobów.

Dzięki indywidualnemu zaangażowaniu pracowników, dostawców, wykonawców oraz firm współpracujących Dragados czyni postępy w stworzeniu pożądanej kultury prewencji, która pozwoli osiągnąć najważniejszy cel, czyli wyeliminowanie wszelkich wypadków.

Nasza polityka zapobiegania wypadkom zgodna jest z normami BHP obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność. Jednocześnie poprzez tę politykę wdrażamy w strategię firmy zasady zapobiegania wypadkom poprzez zaawansowane techniki, szkolenia oraz kampanię informacyjną.

Dragados, tak jak wszystkie firmy należące do Grupy ACS, przestrzega następujących ogólnych zasad dotyczących BHP:

• Przestrzeganie obowiązującego prawa dotyczącego BHP jak i innych wymogów wdrażanych dobrowolnie.

• Integracja środków zapobiegawczych z wszelkimi działaniami na wszystkich poziomach hierarchii poprzez odpowiednie planowanie oraz zastosowanie owego planowania w praktyce.

• Przyjęcie wszystkich środków koniecznych do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa.

• Ciągłe ulepszanie systemu zapobiegania wypadkom poprzez odpowiednie szkolenia oraz informacje z zakresu BHP.

• Kwalifikacje personelu oraz wdrażanie innowacji technologicznych.